Z pasji do gór - Łukasz Polek - przewodnik górski,
beskidzki, bieszczadzki, pieniński, pilot wycieczek

ico-przewodnik

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) jest Łukasz Polek- Polek-Turystyka, 32-823 Szczepanów ul. Osiedle Widok 47.
 2. Dane kontaktowe administratora danych :
 3. Telefon: 696 690 788
 4. Adres e-mail: kontakt@polek-turystyka.pl
 5. Administrator na podst. Art. 32 ust.1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegnięciu przypadkowego lub niezgodnego prawem zniszczenia, utraty , modyfikacji , nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych w związku z prowadzoną działalnością.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z oferty administratora danych lub nawiązania z nim współpracy.
 7. Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska,, nazwy firmy, daty urodzenia, danych adresowych, numer identyfikacji podatkowej, numeru bankowego, danych kontaktowych ( numeru telefonu), oraz dane osób wskazanych do kontaktu.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane w następujących celach:

 1. Zawieranie i realizacja umów z kontrahentami ( podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych
 2. Obsługa reklamacji , na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa
 3. Rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych
 4. Archiwizacja danych
 5. Kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych.

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy –podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych w szczególności: biura rachunkowe, kancelarie prawne, kontrahenci, ubezpieczyciele, przewoźnicy
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. Do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe związane z realizacją umowy prze okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z ustaleniem , dochodzeniem lub obrona przed roszczeniami związanymi z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa , ale nie dłuższy niż 10 lat, chyba, że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie  danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dotyczą dane.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowywane są do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych , ale prze czas nie dłuższy niż 10 lat.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach innych niż wskazane w ust. 1-2 przechowane są przez czas nie dłuższy niż 3 lata

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba. Której dotyczą dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania , usunięcia („prawo bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa , a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi d Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.