Z pasji do gór - Łukasz Polek - przewodnik górski,
beskidzki, bieszczadzki, pieniński, pilot wycieczek

ico-przewodnik

Regulamin

 Regulamin uczestnictwa w jednodniowej wycieczce turystycznej

1) Wycieczki organizowane są przez Łukasz Polek POLEK-TURYSTYKA, ul. Osiedle Widok 47 , 32-823  Szczepanów, NIP 698 16 77 116

3) W ramach organizacji  jednodniowych wycieczek zagwarantowany jest: transport autokarem lub busem klasy turystycznej sprawnym technicznie, opieka przewodnika oraz ubezpieczenie OC. Ceny biletów wstępu wliczone są do kosztów wycieczki

3) W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik wycieczki powinien natychmiast skontaktować się z Przewodnikiem. Numer telefonu znajduje się w programie wycieczki.

4) Uczestnik wycieczki odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy podczas wycieczki turystycznej

5) Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania wycieczki

6) Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 minut na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się powinny dotrzeć  na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem.

7) W dniu odjazdu przewodnik/pilot zobowiązany jest czekać 5 minut powyżej wyznaczonego czasu odjazdy. Po wyznaczonym czasie ( w przypadku braku informacji) uznaje się, że uczestnik rezygnuje z wycieczki.

8) W autokarze wyposażonym toaletę korzystanie z niej dobywa się sytuacjach awaryjnych. Postoje realizowane są co 3-4 godziny. Podczas jazdy i trakcie wsiadania /wysiadania należy zachować ostrożność oraz stosować się do poleceń pilota oraz kierowcy. W autokarze obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu, które w sposób rażący będą uniemożliwiały realizację wycieczki mogą zostać wykluczone z wycieczki na każdym etapie jej realizacji. W takiej sytuacji powrót uczestnika odbywa się na własny koszt.

II ZAWARCIE UMOWY

1) Zawarcie umowy zgłoszenia o udział w wycieczce zorganizowanej przez POLEK TURYSTYKA  następuje z chwilą zapoznania się przez klienta (zgłaszającego) z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Jednodniowej Wycieczce  Turystycznej, programem ramowym wycieczki, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, podaniu danych do ubezpieczenia oraz po wpłaceniu zaliczki lub pełnej kwoty za wycieczkę. 
2) Uczestnikiem wycieczki jest osoba zgłaszająca oraz inne osoby zapisane przez osobę zgłaszającą. 
3) Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu podlegają ochronie przez POLEK TURYSTYKA zgodnie z prawem wykorzystanie tych danych  odbywa się tylko w sprawach związanych z realizacją wycieczki 

III WARUNKI UBEZPIECZENIA

1) POLEK TURYSTYKA  zawierać będzie dla wszystkich uczestników wycieczki ubezpieczenie w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Insurance Group.
2) W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. 
3) Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w wycieczce. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. 

IV ZMIANY W REALIZACJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

1) POLEK TURYSTYKA zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych  lub w przypadku braku minimum uczestników (30 osób), najpóźniej             48 h przed rozpoczęciem wycieczki. Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty zależności od formy płatności przy zakupie wycieczki.
2) O wszelkich zmianach Umowy, a w szczególności: terminu, programu wycieczki, godziny wyjazdu POLEK URYSTYKA  ma obowiązek poinformować uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.

3)W przypadku rezygnacji uczestnika na 8 dni i więcej przed terminem wycieczki nastąpi zwrot wpłaconej  pełnej kwoty w zależności od formy płatności przy zakupie wycieczki.       W przypadki rezygnacji z wycieczki na 7 dni i mniej przed rozpoczęciem wycieczki, uczestnik zostanie obciążony 100% całości wycieczki. ( wpłata nie podlega zwrotowi )
4) W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy, programu wycieczki lub odwołania wycieczki.

V REKLAMACJE I REZYGNACJE Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1) Reklamacje dotyczące udziału w wycieczce są przyjmowane w trakcie trwania wycieczki przez pilota/przewodnika. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia ich na piśmie w ciągu 14 dni od daty zakończenia wycieczki.. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.
2) Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w wycieczce, składając pisemne oświadczenie. Klient odstępując od umowy, może wskazać inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w wycieczce,  jednakże nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki.

4) Niewykorzystanie przez uczestnika wszystkich świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za wycieczkę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. 

5) Jeżeli z winy POLEK TURYSTYKA nie zostaną zrealizowane umową świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od treści zawartej umowy, POLEK TURYSTYKA przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do zwrotu części opłat.

6) Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z POLEK TURYSTYKA  albo wynikłych z okoliczności, za które POLEK URYSTYKA nie odpowiada. 

VI WARUNKI PŁATNOŚCI

1) Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za wycieczkę nie później niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia .

2) Nie dokonanie pełnej wpłaty o której mowa w pkt. 1. stanowi rezygnację z wycieczki z przyczyn nie leżących po stronie POLEK URYSTYKA

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
    2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi.